Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Rexistro de facturas electrónicas 

A remisión de facturas electrónicas ao Concello de Campo Lameiro farase a través do PUNTO XERAL DE ENTRADA de FACE:

Os Códigos DIR3 do Concello de Campo Lameiro son:

  • Oficina Contable: L01360078
  • Órgano Xestor: L01360078
  • Unidade Tramitadora: L01360078

A recepción de facturas no Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas (Face) terá os mesmos efectos que os que se deriven da presentación das mesmas nun rexistro administrativo, tal e como se establece no artígo 10.2 da Orde HAP/1074/2014, de 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas.

Back to top