Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PUBLICADA NO BOP A MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DO SERVIZO MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE LIXO

Acordo do Pleno de data 2 de decembro de 2021 do Concello de Campo Lameiro polo que se aproba

provisionalmente a Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida do lixo por modificación artigo 2 da vixente Ordenanza Fiscal.

O Pleno deste Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 2 de decembro de 2021, acordou a

aprobación provisional de a Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa de recollida de lixo por modificación artigo 2 da vixente Ordenanza Fiscal.

E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio en o Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello [http://campolameiro.sedelectronica.gal].

Se transcorrido devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente devandito Acordo.

MÁIS INFORMACIÓN:

20211222_Outros_BOPPO. MODIFICACIO N DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR MODIFICACIÓN ARTIGO 2 DA VIXENTE ORDENANZA FISCAL. (1)

CERTIFICADO Acordo do Pleno de aprobación provisional

20220216_an.bop.PONTEVEDRA.2022-02-16.2022006226

Back to top