Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

PROBAS LIBRES DE TITULO EXTINGUIDOS FP (LOXSE). CURSO 2019/2020

INSCRICIÓN PARA AS PROBAS LIBRES DE MÓDULOS PROFESIONAIS DE CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL AO ABEIRO DA LEI ORGÁNICA 1/1990.

OBXECTO 

Regular e convocar probas libres para a obtención dos títulos de formación profesional, establecidos ao abeiro de Lei orgánica 1/1990 (LOXSE), do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, e actualmente extinguidos debido á entrada en vigor e á implantación dos novos títulos de formación profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, da educación (LOE).

Estas probas van dirixidas ao alumnado que cursou os devanditos títulos na Comunidade Autónoma de Galicia, e que neste momento deixaron de impartirse debido á implantación dos novos títulos LOE, co obxecto de posibilitar que estas persoas poidan acabar os seus estudos e obter a titulación.

O obxecto da avaliación son todos os módulos dos ciclos formativos extinguidos e que se relacionan no anexo da orde de convocatoria, agás o módulo de FCT. O alumnado disporá de dúas convocatorias, que terán lugar no curso académico seguinte ao da extinción definitiva da docencia do ciclo formativo.

Logo de rematadas as dúas convocatorias, o alumnado que aínda teña módulos pendentes e desexe finalizar os seus estudos poderá matricularse nas ensinanzas do título equivalente. Para isto aplicarase o réxime de validacións de módulos regulados no real decreto do título correspondente.

A listaxe de ciclos obxecto desta convocatoria está dispoñible no anexo II da orde.

– Anexo II da orde de convocatoria: relación de ciclos formativos e centros públicos

 REQUISITOS DAS PERSOAS SOLICITANTES 

Para accederen ás probas libres reguladas nesta convocatoria correspondentes a un título de técnico ou técnico superior extinguido, os candidatos ou as candidatas deberán:

 • Cumprir os requisitos académicos de acceso aos ciclos formativos correspondentes, establecidos na LOE.
 • Ter cursado un ciclo formativo da LOXSE, actualmente extinguido, nalgún centro educativo de Galicia.
 • Non estar matriculado no curso académico de realización no título equivalente establecido segundo a LOE.
 • Durante o período de vixencia da matrícula, non se poderá estar matriculado simultaneamente nun mesmo módulo profesional nas modalidades a distancia, semipresencial ou presencial, así como nas probas para a obtención deste.

DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR 

 • Solicitude de inscrición segundo o anexo I da orde de convocatoria. Esta inscripción será considerada como matrícula.
 • Documentación acreditativa que corresponda en cada caso, e que se relaciona nas solicitudes de inscrición.
 • No caso de solicitar a validación dalgún módulo profesional, deberá presentarse a solicitude de validación de módulos (anexo XIV da Orde do 12 de xullo de 2011) e a documentación acreditativaperante a dirección do centro educativo.

PRAZOS E LUGARES DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN 

 As solicitudes de inscrición para participar nestas probas libres presentaranse xunto coa documentación acreditativa requirida, nas secretarías dos centros públicos que ofreceran as correspondentes ensinanzas no momento da súa extinción, de acordo co seguinte:

 • As persoas aspirantes que cursaran o ciclo formativo nun centro público han presentar necesariamente a solicitude no mesmo centro en que estiveran matriculadas por última vez.
 • alumnado que cursara o ciclo formativo nun centro público que xa non impartiu estas ensinanzas no curso de extinción da docencia presentará a súa solicitude en calquera dos centros educativos referidos no anexo.
 • No caso de alumnado procedente de centros privados, deberase presentar a solicitude nalgún dos centros públicos aos que se fai referencia anteriormente.

Establécense dous prazos de presentación de solicitudes, en función das convocatorias previstas:

 • Para a primeira convocatoria: do 17 ao 31 de xullo de 2019.
 • Para a segunda convocatoria: do 4 ao 15 de maio de 2020.

Os centros farán pública no taboleiro de anuncios a relación provisional de persoas admitidas no prazo máximo de dous días hábiles desde a finalización do prazo correspondente. Poderase presentar reclamación no prazo máximo de tres días hábiles.

Os centros educativos sede destas probas farán pública no taboleiro de anuncios a listaxe definitiva de persoas admitidas no prazo máximo de dous días hábiles desde a finalización da presentación de reclamacións.

NORMATIVA

 Orde do 28 de xuño de 2019 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo (DOG do 15 de xullo de 2019).

Ligazón á normativa

 

Back to top