Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

INTRUMENTOS FINANCEIROS (IFIs FEDER 2014-2020)

A  Xunta de Galicia a través do IGAPE activou un novo programa de Instrumentos Financeiros Innovadores (IFI)

Estes instrumentos financeiros contribúen á creación de empresas, ao crecemento das microempresas e pemes no ámbito da Industria 4.0,  o apoio ás actividades de innovación, así como os destinados o sector do turismo que impulsarán inversións de creación e mellora de instalacións de hoteis, pensións, cámpings e establecementos de turismo activo e rural.

PRESTAMOS IFI INDUSTRIA 4.0.: Destinados a apoiar financeiramente pemes que desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova industria (conforme o concepto definido na Axenda de competitividade de Galicia) e pretendan financiar investimentos en activos fixos e o capital circulante estrutural vinculados a un proxecto de investimento, priorizando tecnoloxías relacionadas coa fábrica do futuro e o concepto Industria 4.0.

PRÉSTAMOS IFI RELANZAMENTO: Destinados a apoiar financeiramente empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario necesiten investimentos en activos fixos e en capital circulante estrutural vinculado ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar mercado.

PRESTAMOS IFI EMPRENDE: Destinados a apoiar financeiramente a pemes promovidas por emprendedores mediante préstamos a tipos de xuro reducidos, para que acometan os investimentos necesarios para a posta en marcha do negocio en Galicia.

PRESTAMOS IFI TUR: Dirixidos ao sector turístico, impulsarán investimentos na creación e mellora das instalación de hoteis, pensións, cámpings e establecementos de turismo activo e rural.

A continuación mostrase un cadro resumo dos  Instrumentos Financeiros (IFIs FEDER 2014-2020)

O prazo de solicitude estará aberto ata o 31 de decembro de 2019.

  INDUSTRIA 4.0 EMPRENDE INNOVA RELANZAMENTO
Guías Prácticas [ Descargar Guía ] [ Descargar Guía ] [ Descargar Guía ]
Base de axudas [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ]
Beneficiarios PEMES (menos de 250 traballadores, e volume de negocio <50 millóns de euros ou activo total <43 millóns de euros)
Calquera forma xurídica Sociedades mercantís con menos de 42 meses de antigüidade. Participación emprendedores maioritaria. Sociedades mercantís. Proxectos de innovación en grao de madurez TRL 5 a 9. Calquera forma xurídica.
Sectores Nova Industria Calquera sector salvo excluídos
Excluídos sectores de produción primaria de produtos agrícolas, sectores da pesca e a acuicultura, incluído conserveiras e transformación de produtos da pesca.
 Destino Financiamento en activos fixos e circulante. Activos tanxibles e intangibles e gastos de desenvolvemento e innovación. Financiamento en activos fixos e circulante.
Estrutura financiamento Para un proxecto cun custo financiable entre 100.000 € e 1.600.000 €, o Igape poderá financiar ata o 65%, sempre que unha ou varias entidades bancarias financie como mínimo un 35% restante a un prazo igual ou superior. Para un proxecto mínimo de 100.000 €, o Igape poderá financiar ata o 50%, sempre que unha ou varias entidades bancarias financien como mínimo un 25% restante a un prazo igual ou superior a 4 anos cun máximo de 2 anos de carencia, e acredítese capacidade para financiar o 100% do proxecto. Para un proxecto mínimo de 71.500 €, o Igape poderá financiar ata o 70% do custo total financiable, e acredítese capacidade para financiar o 100% do proxecto. Para un proxecto mínimo de 100.000 €, o Igape poderá financiar ata o 60% do custo total financiable. O 40 % restante do custo financiable cubrirase con fluxos de efectivo previstos durante o período de execución, cando acredítese refinanciamento de vencimientos de pasivos bancarios por un importe equivalente.
Préstamo Igape Entre 65.000 e 1.000.000 € Entre 50.000 e 200.000 € Entre 50.000 e 500.000 € Entre 60.000 e 1.000.000 €
Condicións  7 anos. Incluído 1 carencia 8 ou 10 anos2 anos de carencia Max. 12 anos4 anos de carencia 10 anos, máx. 2 anos de carencia
Tipo de interese fixo, determinado no momento da concesión en base ao Eur. Tipo 0 en caso de ser negativo.
Eur + 0,1 % Eur + 0,5 mentres coexista con préstamo bancario. Logo Eur+3 Eur + 0,1 % Eur +4 %
Tomaranse garantías similares á entidade financeira. Garantía societaria Garantía societaria ata 200.000 €, a partir dese importe para determinar. A determinar en función da dispoñibilidade.
Guías Prácticas [ Descargar Guía ] [ Descargar Guía ] [ Descargar Guía ]
Base de axudas [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ] [ Ver ficha da axuda ]
Back to top