Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

APROBADAS INICIALMENTE AS BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO

Por Acordo do Pleno de data 2 de decembro de 2021, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información pública polo prazo de TRINTA DÍAS, a contar desde día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen oportunas.

CONSULTAR AQUÍ:

BASES FIRMADAS

BOPPO. BASES CONVOCATORIA DE AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACION PANDEMICA DO C ONCELLO DE CAMPO LAMEIRO.

20220211_APROBACION DEFINITIVA CO NVOCATORIA DE AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO

 RELACIÓN DE AXUDAS OUTORGADAS AO ABEIRO DAS BASES REGULADORAS DA LIÑA DE AXUDAS AOS ESTABLECEMENTOS AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA COMO CONSECUENCIA DOS EFECTOS DA COVID:

_Publicación_Anuncio para BOP axudas covid19 (1)

Back to top