Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE CAMPO LAMEIRO ACORDA A MODIFICACIÓN DE CRÉDITO CON CARGO AO REMANENTE LÍQUIDO DE TESOURERÍA

Acordo do Pleno de data 01-12-2023 da entidade de Campo Lameiro polo que se aproba inicialmente o expediente de modificación de créditos n. 0 3/2023 do Orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería.

O Pleno desta entidade, en sesión extraordinaria celebrada o día 01-12-2023, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos n. 0 3/2023 (na modalidade de suplemento de crédito) financiado con cargo a o remanente líquido de tesourería.

Aprobado inicialmente o expediente de modificacións de crédito n.º 3/2023 (modalidade de suplemento de crédito) financiado con cargo a o remanente líquido de tesourería, por Acordo do Pleno de data 01-12-2023, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, sométese a información pública polo prazo de quince días, a contar desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio en leste Boletín Oficial da Provincia.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera persoa interesada nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición das persoas interesadas na sede electrónica desta entidade [http://campolameiro.sedelectronica.gal]. Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito Acordo.

ANUNCIO MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Back to top