NOVAS

Subsidio extraordinario por falta de actividade para Empregadas de Fogar.

A partir de hoxe  05/05/2020 as persoas integradas no Sistema Especial para Empregados de Fogar que estando de alta no devandito Sistema Especial antes da declaración do estado de alarma, 14/03/2020, atopásense nalgunha das seguintes situacións, poderán tramitar a solicitude do subsidio extraordinario por falta de actividade:

a) Deixasen de prestar servizos, total ou parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir o risco de contaxio, por causas alleas á súa vontade, nun ou varios domicilios con motivo da crise sanitaria do COVID-19.

b) Extinguírase o seu contrato de traballo por despedimento, polo desistimiento do empleador ou empleadora, por morte ou calquera outra causa de forza maior imputable ao empregador que imposibilite definitivamente a prestación do traballo, sempre que as causas que determinen a extinción do contrato sexan alleas á vontade da persoa traballadora e débanse á crise sanitaria do COVID-19.

Os feitos causantes deberán haberse producido con posterioridad ao día 14 de marzo.

https://www.boe.é/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf

Subsidio excepcional de desemprego por fin de contrato temporal.

A partir de hoxe  05/05/2020 as persoas traballadoras que se lles extinguira un contrato de duración determinada de, polo menos, dous meses de duración, con posterioridade á entrada do estado de alarma, 14/03/2020, e non contasen coa cotización necesaria para acceder a outra prestación ou subsidio si carecesen de rendas, poderán presentar as solicitudes do subsidio de desemprego excepcional por fin de contrato temporal.

O prazo  para enviar ou presentar o formulario empezará o día 05/05/2020 e terminará aquel en que se cumpra un mes desde a data en que finalice a vixencia da declaración do estado de alarma, ambos inclusive.

https://www.boe.é/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf

Actividades de hostalería e restauración mediante entrega a domicilio e recollida de pedidos.

A partir do 04/05/2020 pódense realizar as actividades de hostalería e restauración mediante servizos de entrega a domicilio e mediante a recollida de pedidos, quedando prohibido o consumo no interior dos establecementos.

Nos servizos de entrega a domicilio poderá establecerse un sistema de reparto preferente para persoas maiores de 65 anos, persoas dependentes ou outros colectivos máis vulnerables á infección por COVID-19.

Nos servizos de recollida no establecemento, o cliente deberá realizar o pedido por teléfono ou en liña e o establecemento fixará un horario de recollida do mesmo , evitando aglomeracións nas inmediacións do establecemento

O establecemento deberá contar cun espazo habilitado e sinalizado para a recollida dos pedidos onde se realizará o intercambio e pago. En todo caso, deberá garantirse a debida separación física establecida ou, cando isto non sexa posible, coa instalación de mostradores ou mamparas.

Naqueles establecementos que dispoñan de puntos de solicitude e recollida de pedidos para vehículos, o cliente poderá realizar os pedidos desde o seu vehículo no propio establecemento e proceder ao seu posterior recollida.

 Os establecementos só poderán permanecer abertos ao público durante o horario de recollida de pedidos.

https://www.boe.é/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

Condicións para a apertura ao público de establecementos e locais comerciais minoristas e de prestación de servizos asimilados

Fóra diso aqueles que teñan unha superficie de máis de 400 metros cadrados ou se atopen situados nun centro comercial, poderán abrir os ata agora pechados que cumpran os requisitos seguintes:

1.- Sigan un procedemento de cita previa que garanta un único cliente por cada traballador, sen que se poidan habilitar zonas de espera no interior.

2.- Garantan a debida separación física ou a instalación de mostradores ou mamparas.

3.- Habiliten un horario de atención preferente para maiores de 65 anos que coincida coas franxas horarias para a realización de paseos por este colectivo.

Os desprazamentos aos establecementos poderán efectuarse únicamente dentro do municipio de residencia.

Realizarán, polo menos dúas veces ao día, unha limpeza e desinfección das instalacións, polo menos, unha, ao finalizar o día e en cada cambio de quenda.

Procederase ao lavado e desinfección diaria dos uniformes e roupa de traballo.

Garantirase unha ventilación adecuada

Non se utilizarán os aseos dos establecementos por parte dos Clientes.

Deberán dispoñer de papeleras, se é posible con tapa e pedal,

Non poderán incorporarse aos seus postos de traballo os traballadores que estean en illamento ou en período de cuarentena.

Asegurarase de que todos os traballadores conten con equipos de protección individual adecuados ao nivel de risco.

O uso de mascarillas será obrigatorio cando non poida garantirse a distancia de seguridade interpersoal de aproximadamente dous metros

O fichaje con pegada dactilar será substituído salvo que poida desinfectarse o dispositivo logo de cada uso.

Os postos de traballo garantirán a distancia de seguridade mínima de dous metros.

O cliente só permanecerá no local o tempo o estritamente necesario

Deberá sinalarse a distancia de seguridade de dous metros entre clientes.

A atención non poderá realizarse de xeito simultánea polo mesmo traballador.

Deberá poñerse a disposición do público e dos traballadores dispensadores de gel  hidroalcohólico con actividade virucida e estar sempre en condicións de uso.

Si contan con zonas de autoservicio, deberá prestar o servizo un traballador co fin de evitar a manipulación directa por parte dos cliente.

Non se poderá poñer a disposición dos clientes produtos de proba.

Os probadores deberán utilizarse por unha única persoa e logo do seu uso limparanse e desinfectarán. As pezas non adquiras serán hixienizadas antes de que sexan facilitadas a outros clientes.

https://boe.é/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

Back to top

Usamos cookies en nuestra Web para mejorar tu experiencia de usuario. Asumimos que estás de acuerdo pero tienes la opción de no aceptar cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar