FLEXIBILIZACION DE CERTAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN CONCELLOS DE MENOS DE 10.000 HABITANTES

RESUMO: Orde SND/427/2020, de 21 de maio, pola que se flexibilizan certas restricións derivadas da emerxencia sanitaria provocada polo COVID-19 a pequenos concellos e a entes locais de ámbito territorial inferior.

MINISTERIO DE SANIDAD

No BOE nº 144 do 22 de maio sae publicada a Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. que, entre outras, adopta as seguintes medidas:

A quen se aplica

 • Esta norma será de aplicación a concellos que teñan menos de 10.001 habitantes e unha densidade de poboación inferior a 100 habitantes por kilómetro cadrado.
 • Poderanse beneficiar das medidas contidas nesta orde aqueles residentes que figuren empadroados no concello ou ente de ámbito territorial inferior ao concello, así como aquelas persoas que permanezan nos últimos catorce días no concello ou ente de ámbito territorial inferior ao concello.
 • Non poderán facer uso das habilitacións desta orde as persoas que presenten síntomas ou estean en illamento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, ou que se atopen en periodo de cuarentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.
 • As persoas vulnerables ao COVID-19 tamén poderán facer uso das habilitacións previstas nesta orde, sempre que a súa condición clínica estea controlada e permítao, e que manteñan rigorosas medidas de protección

Desprazamento da poboación infantil e práctica de actividade física non profesional.

 • Non serán de aplicación as franxas horarias sobre as condicións nas que deben desenvolverse os desprazamentos por parte da poboación infantil e sobre as condicións en que se pode realizar actividade física non profesional ao aire libre.
 • En caso dos desprazamentos por parte dos menores de 14 anos, non será de aplicación o límite dun adulto responsable e ata 3 nenos, podendo realizar devanditos desprazamentos todos os convivintes nun mesmo domicilio.
 • Dita actividade poderase practicar no concello ou, na súa falla, a unha distancia máxima de 5 km, incluíndo concellos limítrofes, sempre que se atopen dentro do ámbito de aplicación desta orde e pertenzan á mesma unidade territorial de referencia

 Mercados ao aire libre ou de venda non sedentaria

 • Cando así o decidan os Concellos ou órganos de goberno dos entes locais de ámbito territorial inferior ao concello, os mercados que desenvolven a súa actividade ao aire libre ou de venda non sedentaria na vía pública, de forma común denominados mercadillos, poderán proceder á súa reapertura, dando preferencia a aqueles de produtos alimentarios e de primeira necesidade, e procurando que sobre os produtos comercializados nos mesmos garántase a súa non manipulación por parte dos consumidores.
 • Os Concellos e os órganos de goberno dos entes locais de ámbito territorial inferior ao concello, segundo corresponda, establecerán os requisitos de distanciamento entre postos e as condicións de delimitación do mercado co obxectivo de garantir a seguridade e distancia entre traballadores, clientes e viandantes.

Establecementos de hostalería e restauración.

 • Poderá procederse á reapertura ao público dos establecementos de hostelería e restauración para consumo no local sempre que non se supere un 40% do seu aforo, salvo os locais de discotecas e bares de lecer nocturno, segundo o establecido no capítulo IV da Orde SND/414/2020, de 16 de maio. O consumo dentro do local só poderá realizarse sentado en mesa e preferentemente mediante cita previa. En ningún caso permitirase o autoservicio por parte do cliente e deberá asegurarse o mantemento da debida distancia física de 2 metros entre mesas ou, no seu caso, agrupacións de mesa.
 • A prestación do servizo nas terrazas ao aire libre dos establecementos de hostalería e restauración realizarase conforme ao previsto na Orde SND/399/2020, de 9 de maio.

Medidas en materia de hixiene e prevención

 • A apertura de calquera dos establecementos citados nesta orde estará condicionada ao cumprimento das medidas xerais e específicas en materia de hixiene e prevención.

 Adaptación funcional.

 • De acordo coas características particulares dos concellos e entes locais de ámbito territorial inferior ao concello obxecto desta orde, poderase ordenar o uso do espazo público a través de medidas como a ampliación de zonas peonís; a recuperación e adaptación de zonas verdes e outros espazos libres, incluídos montes comunais ou municipais; a definición de viais para bicicletas, patinetes e vehículos similares, e para viandantes; o acceso á ordenación da circulación en sentidos únicos; a zonificación das zonas de baño público en praias, ríos ou lagos cando estea permitido, ou o emprego de mobiliario semipermanente que permita unha distribución horaria do espazo público.
 • Igualmente, e de acordo coa lexislación sectorial aplicable, os concellos e entes locais de ámbito territorial inferior ao mesmo poderán adoptar medidas restritivas no acceso aos espazos naturais da súa competencia cando consideren que existe risco de formación de aglomeracións. Ditas medidas incluirán, entre outras, o control do aforo dos aparcamentos e das senllas de acceso, así como o reforzamento da vixiancia en materia de protección do medio natural.

Back to top

Usamos cookies en nuestra Web para mejorar tu experiencia de usuario. Asumimos que estás de acuerdo pero tienes la opción de no aceptar cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar